Конфиденциалност

Saint.bg гарантира конфиденциалност на личните данни на своите потребители, декларирайки, че те няма да бъдат използвани за цели, различни от посочените в сайта, а именно: установяване на контакт с потребителите при уточняване подробности около поръчката и начините за нейната доставка и заплащане. Личните данни, необходими за сключване на сделката и нейното изпълнение се обработват строго поверително и се предоставят само на свързани с доставката лица. Сеинт Солюшънс ООД е вписан като администратор в регистъра на администратори на лични данни в съответствие с Закона за защита на личните данни.